Política de Privacitat

WORDPLEX ESPAÑA, S.A., amb  CIF A08675290, d`ara  endavant  WORDPLEX SOFTWARE SOLUTIONS, recopila, tracta i emmagatzema informació personal a través de la web de la seva propietat www.wordplex.es. Aquesta informació serà relativa als usuaris de la web. La informació es recopilarà, tractarà i emmagatzemarà conforme a la present Política de Privacitat. Aquesta política de privacitat es va actualitzar el 22-10-2018. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. Denominació comercial: WORDPLEX SOFTWARE SOLUTIONS. Denominació fiscal: WORDPLEX ESPAÑA, S.A. Identificador fiscal: A08675290. Domicili: Ctra. De Sant Cugat a Rubí, km1, núm. 40-50. Edifici Fòrum. Planta 6. 08174 Sant Cugat del Vallès. E-mail de contacte: contacto@wordplex.es. LLEIS D`APLICACIÓ EN AQUESTA WEB. RGPD  Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d`Abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d`aquestes dades. LSSI (Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. FINALITAT DEL TRACTAMENT Únicament es recopilaran les dades estrictament necessàries per duu a terme la normal activitat del servei ofert, ajustant-se al principi de minimització de dades (Art.5.b RGPD). En tot cas, aquestes dades seran de caràcter personal, identificatives i no sensibles i podran ser entre altres: Nom i Cognom, Adreça complerta, correu electrònic ,telèfons de contacte, Número d`identificació fiscal. MÈTODES DE RECOPILACIÓ. Les dades personals es recopilaran a través de la web de WORDPLEX SOFTWARE SOLUTIONS, www.wordplex.es , quan introdueixi informació en algun dels camps que puguin estar destinats a tal efecte a la web. Aquests camps estan degudament senyalitzats i no recopilaran cap dada fins que no s`accepti expressament la cessió i gestió conforme a aquesta política de privacitat. OBJECTIU DE LA RECOPILACIÓ I US DE LES DADES  Les dades recopilades s`incorporaran a un fitxer propietat de WORDPLEX SOFTWARE SOLUTIONS. WORDPLEX SOFTWARE SOLUTIONS es compromet a no utilitzar les dades obtingudes amb una finalitat diferent a l`especificada anteriorment. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES. Les dades es conservaran fins que s`acompleixi l`objectiu pel quan varen ser recopilades. (Art.5è.RGPD) o fins que s’exerceixi el dret a la supressió o modificació dels mateixos. Sempre i quan això no entri en conflicte amb la necessitat per motius legals o fiscals d`emmagatzemar-los per un període més llarg. ¿COM PROTEGIM LES SEVES DADES? Les seves dades es transfereixen i emmagatzemen de forma segura ja que disposem de: – Firewall a nivell de servidor.- Protocols de seguretat per a prevenir accessos no autoritzats.- Control d`accessos. WORDPLEX SOFTWARE SOLUTIONS no pot garantir la complerta seguretat en les comunicacions a través d`Internet, però garantim prendre les mesures adequades per a protegir les seves dades. A més. WORDPLEX SOFTWARE SOLUTIONS es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades i no comunicarà ni permetrà l`accés a tercers no autoritzats.